Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

8R Betondesign spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin 8R Betondesign als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan 8R Betondesign niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. 8R Betondesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

 

De website van 8R Betondesign bevat de mogelijkheid om zowel door 8R Betondesign ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. 8R Betondesign geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. 8R Betondesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid. De 8R Betondesign-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van 8R Betondesign liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van 8R Betondesign. 8R Betondesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. 8R
Betondesign geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. 8R Betondesign aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier.

8R Betondesign vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van 8R Betondesign en 8R Betondesign geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van 8R Betondesign. Tevens is 8R Betondesign niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van 8R Betondesign die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is 8R Betondesign in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaam. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: [email protected]